Zásady zpracování osobních údajů

Poskytovatelem všech produktů je společnost společnost Podnikaček s.r.o., IČ 09984127
se sídlem Třinecká 769, Letňany, 199 00 Praha 9. 
Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: info@podnikacek.cz , případně písemně na adrese našeho sídla. 
Stejné kontakty lze využít vždy i pokud byste chtěli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, ODKUD JE MÁME A PROČ JE ZPRACOVÁVÁME?

V souvislosti s naší činností zpracováváme následující osobní údaje:
Identifikace: jméno a příjmení, rodné číslo, IČ, kopie občanského průkazu, kopie dalšího dokladu totožnosti
Kontakt: adresa sídla, korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa
Finanční prostředky: údaje o identifikaci bankovního účtu a pohybech na bankovním účtu
Finanční historie: finanční historie u naší společnosti, údaje z registrů obsahujících informace o závazcích fyzických osob
Komunikace: záznamy emailové, písemné, případně telefonické komunikace
Údaje o podnikání: druh podnikatelské činnosti, účel využití prostředků

Původ osobních údajů:
Většina osobních údajů pochází přímo od Vás, klientů, údaje o úvěrové historii, včetně veškeré komunikace vytváří společnost sama, údaje o finanční historii u jiných subjektů společnost přebírá od třetích osob, a to z následujících registrů Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI)

Právní důvod zpracování: 
Veškeré osobní údaje zpracováváme z titulu plnění smlouvy o podnikatelském úvěru, případně za účelem plnění zákonné povinnosti v souvislosti s plněním opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Ke zpracování těchto osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje (zejména kontaktní) pouze v případě přímého marketingu, pokud jste již naším zákazníkem, případně jste vyjádřil svůj souhlas. Tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Stejně tak na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem lustrace v tzv. pozitivních registrech Bankovní a Nebankoví registr klientských informací (BRKI a NRKI), Registr platebních informací (REPI) 

Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?

a. Automatizované rozhodnutí o žádosti
Vzhledem tomu, že se snažíme se každou žádost zpracovat co nejrychleji, dochází při zpracování Vašich osobních údajů k profilování. Profilováním je myšleno automatizované zpracování, kdy na základě osobních aspektů týkajících se Vaší ekonomické nebo životní situace vymodelujeme Váš profil. 
K automatizovanému zpracování dochází při přijetí žádosti o poskytnutí úvěru, kdy se snažíme vyfiltrovat žádosti, kterým z nějakého důvodu není možné vyhovět. Kritéria, která při tom využíváme se týkají zejména věku žadatele, existence živnostenského oprávnění, záznamů v ISIR, CEE a úvěrové historie u naší společnosti. 
Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku. Ačkoliv Obecné nařízení o ochraně osobních údajů dává každému právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, v tomto případě se uplatní výjimka, kdy takovéto automatizované zpracování je nezbytné k uzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností. Bez něho bychom nebyli schopni efektivně pracovat s jednotlivými žádostmi a schvalovat žádosti v čase, který garantujeme.
V případě, že se cítíte dotčeni automatizovaným zpracováním nebo máte za to, že nebylo o Vaší žádosti o úvěr na základě tohoto profilování rozhodnuto správně, můžete rozhodnutí reklamovat. Svou reklamaci můžete uplatnit na jakémkoliv našem kontaktu uvedeném na začátku těchto zásad. 

b. Vytváření profilu pro zasílání reklamních akcí
Vzhledem k tomu, že se každému snažíme nabídnout produkty, které jsou pro něj vhodné, vytváříme z dat o plnění Vašich závazků modely, na základě kterých jste oslovováni. Toto zpracování osobních údajů činíme na základě souhlasu, který jste nám udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat – ať už telefonicky, emailem, písemně nebo ve Vašem uživatelském účtu. Taktéž každý email obsahuje možnost tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předešlého zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nadále Vám však žádné nabídky ani newslettery zasílány nebudou. 

S kým osobní údaje sdílíme?

Ačkoliv je naší prioritou, aby Vaše osobní údaje byly dostupné co nejmenšímu počtu osob, někdy musíme využít služeb tzv. zpracovatelů, kteří pro nás Vaše údaje zpracovávají. Základním takovým zpracovatelem je poskytovatel našeho IT systému, ve kterém spravujeme veškeré úvěry, a to společnost CloudCredit. 
Abychom mohli posoudit Vaši schopnost závazky splácat, sdílíme Vaše osobní údaje též s registry a databázemi, které se zaměřují na zjišťování bonity klientů. V případě, že se dostanete do problémů se splácením a my tuto informaci registru poskytneme, dostane se i k dalším společnostem, které registr využívají.
Vaše osobní údaje též předáváme bance, případně bankám, aby Vám mohl být úvěr vyplacen. 
Pokud se dostanete do problémů se splácením a situaci se nepodaří vyřešit v rámci naší společnosti, Vaše osobní údaje pak předáme inkasním agenturám, které se specializují na komunikaci s osobami, které jsou v prodlení se splacením závazku. 
Pokud jsme o to požádáni a příslušné úřady na informace mají právo, sdílíme též Vaše osobní údaje s orgány činnými v trestním řízení.  

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

U většiny osobních údajů, které o Vás zpracováváme, nám jasně některý ze zákonů říká, jak dlouho osobní údaje uschované mít musíme. Obvyklou dobou uchování je poté doba, po kterou je možné nároky ze smluv uplatnit před soudem nebo obdobným orgánem.
V případě, že tu není zákonný důvod pro uchování osobních údajů, ale Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje na dobu neurčitou. Ovšem je Vaším právem tento souhlas kdykoliv odvolat a my veškeré osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vymažeme. 

Jaká práva Vám zaručujeme a kam se můžete obrátit, pokud nejste spokojení?

Jakmile jsou Vaše údaje zpracovávány, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Vám přiznává řadu práv.  Jejich uplatnění bychom měli vždy vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta může být prodloužena, pokud získání informací vyžaduje značné úsilí, budete o tom však před jejím skončení vždy informováni. Jednotlivá práva jsou uvedena v tomto článku. Jaké práva to tedy jsou?

a. Právo na přístup k osobním údajům 
Máte právo zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a jakým způsobem. Ve své žádosti můžete uvést, o které informace máte zájem.  V případě, že tuto informaci v žádosti neuvedete, obdržíte veškeré informace k osobním údajům, které spravujeme. 
Vaši žádost se vždy budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejdéle ve lhůtě 30 dnů. Lze očekávat, že konkretizované žádosti pouze o konkrétní informace budou zpracovány rychleji než žádosti o veškeré informace týkající se zpracování všech osobních údajů.

b. Právo na opravu
Máte právo abychom vždy zpracovávali pouze aktuální a přesné údaje.  Pokud se jedná o osobní údaje, které je možné změnit v uživatelském účtu, můžete aktualizaci osobních údajů provést sami. Pokud uživatelský účet změnu neumožňuje, kontaktujte nás abychom osobní údaje opravili. 

c. Právo na výmaz
Jedním z Vašich práv je právo tzv. být zapomenut. Na základě tohoto práva nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje nadále nezpracovávali a ze všech svých databází je vymazali. Pokusíme se Vám vyhovět, pokud to bude možné. Nemůžeme však vymazat žádné údaje, jejichž uchovávání nám stanoví zákon nebo jsou nutné k plnění uzavřených smluv. 

d. Právo na omezení zpracování 
Pokud máte pocit, že Vaše údaje nejsou přesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, můžete nás požádat, abychom omezili jejich zpracování. V takovém případě osobní údaje u nás zůstanou uloženy, nebude však s nimi pracováno. 

e. Právo na přenositelnost údajů
V případě, že byste měli zájem přenést část nebo veškeré osobní údaje, které jsou u nás zpracovávány k jinému správci, můžete o to požádat, a my údaje příslušnému správci předáme. 

f. Právo vznést námitku proti zpracování
V případech, kdy je zpracování osobních údajů prováděno na základě oprávněného zájmu správce, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V takovém případě musíme posoudit, zda opravdu máme závažné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
V případě, že tuto námitku vznesete kvůli zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, bez dalšího Vaše osobní údaje za tímto účelem přestaneme zpracovávat. O tom, že nemusíte dostávat naše nabídky nebo newslettery jste vždy upozorněni v každém takovém emailu a máte právo ihned tento odběr zastavit. Stejně tak to můžete učinit i ve Vašem uživatelském účtu. 

g. Právo obrátit se se svou stížností k dozorovému orgánu
V každém případě máte vždy možnost se s jakýmkoliv problémem či stížností obrátit přímo na dozorový orgán, tímto orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad můžete kontaktovat písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.podnikacek.cz/su/a9d5d6248915 na adrese: posta@uoou.cz anebo telefonicky na tel. č. 234 665 125.